top of page

Algemene voorwaarden 

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van alle transacties op de website van anpintelon.be, eigendom en beheerd door An Pintelon met maatschappelijke zetel te Drongen en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE 0561.731.948.

 

1. Toepassingsgebied

De AV zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de producten en/of diensten door An Pintelon aangeboden.

De klant erkent kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de AV. 

2. Over de uitvoering van de opdracht

Met An Pintelon samenwerken betekent vertrouwen op de professionele kennis, expertise en engagement. We werken in een professionele setting samen op basis van een vooraf duidelijk afgesproken doel. Modaliteiten zoals timing, inhoud , duurtijd worden in onderling overleg bepaald.  Vooraleer de samenwerking start, zijn de betalingsmogelijkheden en prijzen duidelijk vastgelegd en gecommuniceerd.

 

Iedere opdracht is steeds een inspanningsverbintenis. Om de slaagkansen van de coaching/training of andere dienstverlening te vergroten, is er echter ook het engagement van de klant nodig om achteraf met de bekomen inzichten, instrumenten en tools aan de slag te gaan.  Gebeurt dit niet of onvoldoende, dan zal dit impact kunnen hebben op het resultaat van de dienstverlening.

 

3. Vergoedingen

 • De servicevergoeding voor de coaching/training en eventueel bijhorende producten zijn overeenkomstig zoals bepaald op de website van anpintelon.be en zoals op de factuur vermeld.

 • Vermelde prijzen zijn zonder BTW (onderneming heeft BTW-vrijstelling).

 

4. Betaling

 • Bij particuliere begeleidingen, kunnen de betalingen zowel cash ter plaatse als via online betalingsvormen voldaan worden (online via de boekingsmodule en ter plaatse via payconiq en bankoverschrijving). 

 • Bij loopbaanbegeleiding via het systeem van de loopbaancheques, wordt de loopbaancheque voorafgaand aan de begeleiding aan An Pintelon bezorgd (bij voorkeur per mail naar info@anpintelon.be).

 • Bij facturatie van de dienstverlening:

 1. Onze facturen zijn betaalbaar door de klant binnen de veertien kalenderdagen vanaf datum van de factuur.

 2. Bij niet-tijdige betaling van de factuur op de vervaldag, zal het bedrag van de factuur zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met de verwijlintresten a rato van 10% per jaar tot op datum van de daadwerkelijke betaling. Bovendien zal het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 3% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro, te vermeerderen met eventuele advocatenkosten, gerechts- of invorderingskosten. Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enige formaliteit of aanmaning, de opeisbaarheid van de niet-vervallen facturen met zich mee.

 

5. Annulering

 • Indien de klant via mail een sessie 24 uur vóór de coaching annuleert, kan dit kosteloos.  Aangezien er altijd ook technische problemen met het mailverkeer kunnen zijn, vragen wij ook extra te melden per sms. Wordt er pas later dan 24 uur voor de sessie geannuleerd of vergeet men te verwittigen, dan wordt de sessie integraal aangerekend.

 • Indien de klant de voorziene dienstverlening (opleiding of traject) annuleert is door hem de volgende forfaitaire en ondeelbare schadevergoeding verschuldigd van het bedrag:

– annulering tot 6 weken voor de start van de dienstverlening is kosteloos,

– annulering tussen 4 en 6 weken voor de start van de dienstverlening : 50%,

– annulering tussen 2 en 4 weken voor de start van de dienstverlening : 75%,

– annulering minder dan 14 dagen voor de start van de dienstverlening : 100%,

 

Als tijdstip van annulering geldt de dag dat de mail, waarmee de annulering wordt meegedeeld, door An Pintelon wordt ontvangen en wordt beantwoord.

 

6. Duur van de overeenkomst en beëindiging

 • Bij niet-betaling op de vervaldag van de factuur, ingeval van wanbetaling, om welke reden dan ook, behoudt An Pintelon het recht voor om éénzijdig de uitvoering van alle lopende coaching/diensten te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

 • Indien het vertrouwen van An Pintelon in de kredietwaardigheid van de klant wordt geschokt door laattijdige betaling of wanbetaling, door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt An Pintelon zich het recht voor van de klant de geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt An Pintelon zich het recht voor om de gehele coaching en/of diensten of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de coaching en/of diensten geheel of gedeeltelijk werden uitgevoerd.

 

7.  Overmacht

In geval van overmacht of toeval is An Pintelon gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht.  Overmacht omvat de situatie waarbij een onvoorziene gebeurtenis (bijv. bij hospitalisatie, ziekte…), die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar , en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis.

 

8.  Aansprakelijkheid

 • Onze aansprakelijkheid blijft beperkt voor iedere toerekenbare zware contractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar verbintenissen uit de overeenkomst. In geval van een toerekenbare tekortkoming moet de opdrachtgever bij vaststelling onmiddellijk een gemotiveerde ingebrekestelling versturen t.a.v. An Pintelon waarbij de gelegenheid wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen. Het totaal van de aansprakelijkheid kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag van de ons toekomende vergoeding.

 • Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie).  We zijn evenmin aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

 • Op elk moment dient de klant de verantwoordelijkheid over zijn fysieke, mentale, emotionele gezondheid op te nemen. Dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van An Pintelon omdat wij niet gemachtigd zijn om medische diagnoses te stellen. Indien er een vermoeden is van instabiliteit zullen we niet nalaten om door te verwijzen naar de huisarts of andere gespecialiseerde hulp in te roepen.

 

9. Vertrouwelijkheid

Alles wat er in het contact tussen An Pintelon en de klant wordt besproken, blijft vertrouwelijk. De klant heeft het recht om te beslissen wat er naar buiten komt.  Hij kan ook An Pintelon daartoe machtigen (via schriftelijke toestemming) bijv. naar externe instanties toe.

 

10. Intellectuele eigendom

Alle materiaal, beelden, teksten, technieken die door An Pintelon worden ontwikkeld behoren tot de intellectuele eigendom en kunnen enkel gebruikt worden mits expliciete verwijzing naar An Pintelon. 

 

11. Geschillenregeling

 • Ingeval van geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst zullen An Pintelon en de opdrachtgever alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden.  Betwistingen dienen heel uitdrukkelijk gecommuniceerd te worden via email t.a.v. info@an.pintelon.be.

Indien het geschil toch wordt verder gezet, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Oost-Vlaanderen bevoegd.

 • Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIVACY

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid.

Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht.

Ik respecteer de privacy van mijn klanten en verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG- Wetgeving (AVG= Algemene Verondening Gegevensbescherming), beter gekend als GDPR. 

 

1. Over mij

De website www.anpintelon.be wordt beheerd door An Pintelon als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Mijn gegevens als zaakvoerder en eindverantwoordelijke zijn:

An Pintelon ,Deinse Horsweg 35, 9031 Drongen 

Ondernemingsnummer : BE 0561.731.948

2. Welke gegevens verzamel ik?

Wanneer jij je online aanmeldt voor de nieuwsbrief, het contactformulier invult, een afspraak online boekt of andere aanvragen doet voor één van mijn diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen.

Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die jij zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

- Voor- en achternaam;

- E-mailadres;

- Telefoonnummer 

- Bedrijfsnaam;

- Straat en huisnummer;

- Woonplaats;

- BTW nummer;

- Statuut werknemer / zelfstandige/andere

3. Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief met je naam en e- mailadres gebruiken we die om je te informeren over bepaalde thema’s, geplande activiteiten, veranderingen op de site... We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via het inschrijven in de nieuwsbrief en de geboekte afspraken, niet met gegevens die via ons contactformulieren binnengekomen zijn.

 • Je naam, e-mailadres, telefoonnummer die jij invult bij een contactformulier/boeken van een afspraak, worden gebruikt voor de planning en opvolging van de afspraken.  Periodiek worden deze gegevens uit onze databank verwijderd. 

 • Wanneer jij klant bij ons wordt en, in het kader van coaching/vorming en ons via mail documenten doorstuurt (denk aan cv , oefeningen, …) zullen wij deze opslaan in beveiligde netwerkomgeving. Deze documenten worden nooit zonder jouw toestemming met anderen gedeeld.

 • Wanneer je voor loopbaanbegeleiding komt en dit financiert met loopbaancheques, dan zijn wij bij wet verplicht om jouw sessies te registreren in een VDAB-registratiesysteem. Hiertoe dienen wij in het bezit te zijn van jouw loopbaancheque, dewelke wij doorgeven aan het loopbaancentrum Nextstep Coaching net als alle ondertekende en ingevulde documenten die door het systeem van de loopbaancheques worden gebruikt. Het privacy-statement van VDAB is raadpleegbaar op de VDAB website. Het loopbaancentrum Nextstep Coaching respecteert ook alle toepasselijke privacy wetgeving terzake.

 

Door de gegevens te verstrekken geef je toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden. 

 

4. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

 

5. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. 

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

 

6.Links

Op de website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten anpintelon.be. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. 

 

7.Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen en conform de mogelijk wettelijke bepaling voor het bewaren van bepaalde documenten.

Wanneer jij je uitschrijft voor mails, wordt je in het systeem onmiddellijk op niet-actief gezet. Je gegevens worden echter niet volledig verwijderd omdat het boekingsprogramma wil verhinderen dat je gegevens terug zou moeten ingeven bij een nieuwe registratie. Als je wil dat alles verwijderd wordt, stuur dan een mail naar info@anpintelon.be. Wij geven hier dan binnen de 14 dagen gevolg aan.

 

8. Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken.

Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te aan te passen. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet-relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 2 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@anpintelon.be.

 

9. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Image by Goutham Krishna
bottom of page